Nhảy đến nội dung
BANNER ACCOUNT

Thông tin tổng quát

Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư do DFVN cung cấp nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư riêng biệt của từng khách hàng khác nhau theo khẩu vị rủi ro của Nhà đầu tư. Tài sản nhận ủy thác sẽ được DFVN quản lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro dựa trên hệ thống và quy trình quản lý rủi ro tiêu chuẩn Nhật Bản cùng với đội ngũ quản lý tài sản năng động và chuyên nghiệp của DFVN. Đối tượng khách hàng của chúng tôi là các nhà đầu tư cá nhân và pháp nhân có nhu cầu.